Môžete objednávať prostredníctvom e-mailu – kontakt alebo vyplňte tento formulár.

Informácie o doprave, platbe a DPH tu.

Objednáním produktu a poskytnutím osobních údajů souhlasíte s jejich zpracováním. 

Zadanie objednávky

Po vyplnení formulára sa vám obratom ozveme a potvrdíme objednávku. Objednaním súhlasíte s obchodnými podmienkami. Kompletné obchodné podmienky nájdete pod týmto formulárom.

Odoslaním objednávky súhlasíte s obchodnými podmienkami. 

Obchodné podmienky

I. Všeobecné informácie

 1. Tieto obchodné podmienky platia pre dodávanie tovaru a poskytovanie služieb dodávateľom Letaky4u.cz – printall center s. r. o., so sídlom Smetanova 311/31, 251 01  Říčany, IČ: 02954630, DIČ: CZ02954630 (ďalej len dodávateľ) a bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti zmluvných strán.
 2. Všetky zmluvné vzťahy sa riadia právnym poriadkom Českej republiky a ak je zmluvnou stranou osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej len spotrebiteľ), riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom č. 89/2012 Zb. v platnom znení a zákonom o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v platnom znení. Ak je zmluvnou stranou iná osoba než spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. v platnom znení.
 3. Dodávateľ sa zaoberá vytváraním návrhov a zaisťovaním tlače na reklamné a propagačné činnosti vrátane ich dodania. Rozsah ponuky, dodacie lehoty a aktuálny cenník sú prístupné na stránkach dodávateľa.

II. Objednávka

 1. Objednávka je vykonaná buď pomocou objednávkového formulára na webových stránkach letaky4u.cz, alebo pomocou e-mailu. V prípade objednávky e-mailom musí obsahovať vymedzenie predmetu dodávky, množstvo a špecifikáciu vyhotovenia.
 2. Dodávateľ je povinný objednávku potvrdiť. Dodávateľ je pred tým, ako pristúpi k zhotoveniu zákazky, oprávnený požadovať jej zaplatenie v plnej výške alebo vo výške dohodnutej zálohy, ak sa nedohodne o platbe inak. Odoslaním objednávky potvrdzuje spotrebiteľ alebo odberateľ, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami, dodacími lehotami a aktuálnym cenníkom.

III. Platby, poplatky

 1. Ceny sa riadia platným cenníkom uvedeným na webových stránkach letaky4u.cz v sekcii Cenník, v prípade požadovanej neuvedenej špecifikácie zákazky bude cena oznámená individuálne na základe ponuky. K cene bude pripočítaná aktuálna sadzba DPH – sme platiteľmi DPH. Ceny sú platné k okamihu vyhotovenia objednávky.
 2. Za všetky dodávky platí spotrebiteľ alebo odberateľ prevodom dopredu na účet dodávateľa, dobierkou alebo v hotovosti pri prevzatí tovaru. Ak je zvolený spôsob platby zálohovou faktúrou alebo platbou dopredu, bude výroba tovaru začatá  okamžite po pripísaní platby na účet dodávateľa. Súčasťou každej dodávky tovaru je platný daňový doklad. Ak je tovar dodávaný na faktúru, jej splatnosť a ďalšie podmienky sú dohodnuté individuálne.

IV. Dodatočné zmeny v objednávke, storno objednávky

 1. Odberateľ – zadávateľ tlače môže parametre zákazky zmeniť, alebo celú zákazku stornovať dovtedy, kým nezačnú práce na jej výrobe. Výroba začne v okamihu, keď sú dodané finálne tlačové dáta a je dohodnutá forma úhrady zákazky, prípadne zaplatená záloha alebo celá cena zákazky.
 2. Za finálne dáta je možné považovať také dáta, ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
  - dáta boli doručené bez požiadavky na ich kontrolu (na e-mail zadávateľa bude doručené potvrdenie o prijatí dát a základnej kontrole),
  - dáta, ktoré v prípade požiadavky na kontrolu boli vyhodnotené ako bezchybné (na e-mail zadávateľa bude doručené potvrdenie o prijatí dát a ich podrobnej kontrole),
  - dáta, ktoré sú zadávateľom písomne (e-mailom) schválené po predchádzajúcej komunikácii.
 3. V prípade, že už začali práce na výrobe zákazky, nie je možné už zákazku stornovať, meniť parametre zákazky, ani zaslať opravné dáta. Podľa vyťaženosti tlačiarne môžu byť dáta ihneď zaradené do tlače.

V. Dodacie lehoty

 1. Celková dodacia lehota je založená na čase od prijatia platby, výroby a doručenia prepravnou službou. Dodacie lehoty sú stanovené individuálne pre každý produkt a zohľadňujú aktuálne vyťaženie vo výrobe. Informácie o konkrétnej dodacej lehote ku konkrétnemu produktu môžete získať prostredníctvom e-mailovej korešpondencie. Lehota sa pohybuje od 3 do 10 pracovných dní. Tieto lehoty sú orientačné a môžu sa v rámci kolísania vyťaženosti prevádzky meniť +/− 1 pracovný deň.
 2. Dodacia lehota môže byť mimoriadne predĺžená vplyvom vyššej moci alebo poruchy na výrobnom zariadení dodávateľa alebo jeho zmluvných partnerov. O tejto skutočnosti je dodávateľ povinný odberateľa ihneď informovať.
 3. Vzhľadom na technológiu tlače a výrobné postupy nie je možné dodacie lehoty skracovať pri zachovaní cenníkovej ceny. Individuálne skrátenie dodacej lehoty je nutné dohodnúť dopredu a sú doúčtované dodatočné náklady, ktoré týmto dodávateľovi vzniknú.

VI. Doručovanie, záruka, reklamácia

 1. Doručovanie zákaziek prebieha prostredníctvom Českej pošty alebo kuriérnou službou. Osobný odber je možný na adrese printall reklamná agentúra, Prokopova 148/15, 130 00 Praha 3.
 2. Odberateľ je povinný okamžite reklamovať u dopravcu neúplnosť dodávky alebo jej fyzické poškodenie. O zistených chybách dodávky je povinný s dopravcom spísať protokol. Ak nebude spísaný protokol, nebude dodávateľ akceptovať reklamácie chýb a nedostatkov, ktoré na dodanom tovare vznikli v dôsledku chyby alebo nedbalosti dopravcu. Odberateľ nie je oprávnený poškodenú zásielku prevziať a zároveň o tom musí okamžite vyrozumieť dodávateľa.
 3. Záručná lehota začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom alebo odberateľom. Dodávateľ poskytuje záruku na akosť a úplnosť dodávky. Tovar je dodávaný so zárukou minimálne 12 mesiacov a ak zistí spotrebiteľ alebo odberateľ v tejto lehote chyby tovaru, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť dodávateľovi. Chyba na časti dodaného tovaru neoprávňuje na reklamáciu celej zásielky. Výnimkou sú prípady, keď zákazka dodaná po častiach stráca pre zadávateľa význam. Drobné odchýlky od originálov farebných reprodukcií nemôžu byť reklamované. Ak pôjde o objednávky zakladajúce sa na údajoch RGB, v tomto prípade nie je možné prevziať záruku, pokiaľ ide o identitu farby. Konverzia zo širšieho priestoru farby RGB na redukovaný priestor farby CMYK môže viesť k zmenám vo farbe.

VII. Vrátenie tovaru v zákonnej lehote

 1. Vzhľadom na to, že v prípade tlače ide o tovar upravený na mieru podľa požiadaviek zákazníka, nevzťahuje sa naň zákonná 14-dňová lehota na vrátenie tovaru.

VIII. Zodpovednosť dodávateľa

 1. Zodpovednosť dodávateľa za škodu nemôže presiahnuť celkovú (účtovanú) cenu chybného alebo neskoro expedovaného tovaru. Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za porušenie autorských práv zadávateľom tlače.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 1. januára 2017. Obchodné podmienky sa môžu v závislosti od prevádzky meniť. Aktuálne platné podmienky sú vždy uvedené v rámci tohto odkazu a rušia všetky predchádzajúce znenia!