Můžete objednávat prostřednictvím emailu - kontakt nebo vyplňte tento formulář.

Objednáním produktu a poskytnutím osobních údajů souhlasíte s jejich zpracováním. 

Zadání objednávky

Po vyplňení formuláře se vám obratem ozveme a potvrdíme objednávku. Objednáním souhlasíte s obchodními podmínkami. Kompletní obchodní podmínky naleznete pod tímto formulářem.

Odesláním objednávky souhlasíte s obchodními podmínkami. 

Obchodní podmínky

I.        Všeobecné informace

    1.        Tyto obchodní podmínky platí pro dodávání zboží a poskytování služeb dodavatelem Letaky4u.cz - printall center s.r.o., se sídlem Smetanova 311/31, 251 01 Říčany, IČ: 02954630, DIČ: CZ02954630 (dále jen dodavatel) a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti smluvních stran.

    2.        Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky a je-li smluvní stranou osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen spotřebitel), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. v platném znění. Je-li smluvní stranou jiná osoba než spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb. v platném znění.

    3.        Dodavatel se zabývá vytvářením návrhů a zajišťováním tisku na reklamní a propagační činnosti včetně jejich dodání. Rozsah nabídky, dodací lhůty a aktuální ceník jsou přístupné na stránkách dodavatele.

II.        Objednávka

    1.        Objednávka je provedena buď pomocí objednávkového formuláře na webových stránkách letaky4u.cz nebo pomocí e-mailu. V případě objednávky e-mailem musí obsahovat vymezení předmětu dodávky, množství a specifikaci provedení.

    2.        Dodavatel je povinen objednávku potvrdit. Dodavatel je oprávněn požadovat předtím, než přistoupí ke zhotovení zakázky její zaplacení v plné výši nebo ve výši dohodnuté zálohy, nedohodne-li se o platbě jinak. Odesláním objednávky potvrzuje spotřebitel nebo odběratel, že se seznámil s obchodními podmínkami, dodacími lhůtami a aktuálním ceníkem.

III.        Platby, poplatky

    1.        Ceny se řídí platným ceníkem uvedeným na webových stránkách letaky4u.cz v sekci ceník, v případě požadované neuvedené specifikace zakázky bude cena sdělena individuálně na základě poptávky. K ceně bude připočtena aktuální sazba DPH – jsme plátci DPH. Ceny jsou platné k okamžiku provedení objednávky.

    2.        Za veškeré dodávky platí spotřebitel nebo odběratel převodem předem na účet dodavatele, dobírkou nebo hotově při převzetí zboží. Je-li zvolen způsob platby zálohovou fakturou nebo platbou předem, bude výroba zboží započata nejpozději po připsání platby na účet dodavatele. Součástí každé dodávky zboží je platný daňový doklad. Je-li zboží dodáváno na fakturu, její splatnost a další podmínky jsou dohodnuty individuálně. Při dodávce zboží na dobírku bude mimo ceny za dopravu účtován poplatek za doběrečné ve výši 35,- Kč bez DPH 21%.

IV.        Dodatečné změny v objednávce, storno objednávky

    1.        Odběratel – zadavatel tisku může parametry zakázky změnit, nebo celou zakázku stornovat do té doby, dokud nezapočnou práce na její výrobě. Výroba započne v okamžiku, kdy jsou dodána finální tisková data a je dohodnuta forma úhrady zakázky, případně zaplacena záloha nebo celá cena zakázky.

    2.        Za finální data lze považovat taková data, která splňují následující podmínky:

- data byla doručena bez požadavku na jejich kontrolu (na e-mail zadavatele bude doručeno potvrzení o přijetí dat a základní kontrole),

- data, která v případě požadavku na kontrolu byla vyhodnocená jako bezchybná (na e-mail zadavatele bude doručeno potvrzení o přijetí dat a jejich podrobné kontrole),

- data, která jsou zadavatelem písemně (e-mailem) schválena po předchozí komunikaci.

    3.        V případě, že již započaly práce na výrobě zakázky, nelze již zakázku stornovat, měnit parametry zakázky, ani zaslat opravná data. Dle vytíženosti tiskárny mohou být data ihned zařazena do tisku.

V.        Dodací lhůty

    1.        Celková dodací lhůta je založena na době od přijetí platby, výroby a doručení přepravní službou. Dodací lhůty jsou stanoveny individuálně pro každý produkt a zohledňují aktuální vytížení ve výrobě. Informaci o konkrétní dodací lhůtě ke konkrétnímu produktu můžete získat prostřednictvím e-mailové korespondence. Lhůta se pohybuje od 3 do 10 pracovních dnů. Tyto lhůty jsou orientační a mohou se v rámci kolísání vytíženosti provozu měnit +/− 1 pracovní den.

    2.        Dodací lhůta může být mimořádně prodloužena vlivem vyšší moci nebo poruchy na výrobním zařízení dodavatele nebo jeho smluvních partnerů. O této skutečnosti je dodavatel povinen odběratele ihned informovat.

    3.        Vzhledem k technologii tisku a výrobním postupům nelze dodací lhůty zkracovat při zachování ceníkové ceny. Individuální zkrácení dodací lhůty je nutné dohodnout dopředu a jsou doúčtovány dodatečné náklady, které tímto dodavateli vzniknou.

VI.        Doručování, záruka, reklamace

    1.        Doručování zakázek probíhá prostřednictvím České pošty nebo kurýrní službou. Osobní odběr je možný na adrese printall reklamní agentura, Prokopova 148/15, 130 00 Praha 3.

    2.        Odběratel je povinen neprodleně reklamovat u dopravce neúplnost dodávky nebo její fyzické poškození. O zjištěných vadách dodávky je povinen s dopravcem sepsat protokol. Nebude-li sepsán protokol, nebude dodavatel akceptovat reklamace vad a nedostatků, které na dodaném zboží vznikly v důsledku chyby nebo nedbalosti dopravce. Odběratel není oprávněn poškozenou zásilku převzít a zároveň o tom musí neprodleně vyrozumět dodavatele.

    3.        Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží spotřebitelem nebo odběratelem. Dodavatel poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 12 měsíců a zjistí-li spotřebitel nebo odběratel v této lhůtě vady zboží, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit dodavateli. Vada na části dodaného zboží neopravňuje k reklamaci celé zásilky. Vyjímkou jsou případy, kdy zakázka dodaná po částech ztrácí pro zadavatele význam. Drobné odchylky od originálů barevných reprodukcí nemohou být reklamovány. Pokud se bude jednat o objednávky zakládající se na údajích RGB, pak nelze převzít záruku za identitu barev. Konverze ze širšího prostoru barvy RGB na redukovaný prostor barvy CMYK může vést ke změnám v barvě.

VII.        Vrácení zboží v zákonné lhůtě

    1.        Vzhledem k tomu, že se v případě tisku jedná o zboží upravené na míru dle požadavků zákazníka, nevztahuje se na něj zákonná 14ti-denní lhůta na vrácení zboží.

VIII.        Odpovědnost dodavatele

    1.        Odpovědnost dodavatele za škodu nemůže přesáhnout celkovou (účtovanou) cenu vadného nebo pozdě expedovaného zboží. Dodavatel nenese žádnou zodpovědnost za porušení autorských práv zadavatelem tisku.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. ledna 2017. Obchodní podmínky se mohou v závislosti na provozu měnit. Aktuálně platné podmínky jsou vždy uvedeny v rámci tohoto odkazu a ruší veškerá předchozí znění!